MICRO/NANO FABRICATION
 
 
 
         
 
 
    RIE I 장비 정상 안내
    2017-08-23   2,998
   
 
  RIE I 장비는 점검 완료되어 공정서비스를 진행하오니

장비 예약 부탁드립니다.

RIE II 장비는 점검, 수리 진행하고 있으며

장비 정상화 후 재공지 하겠습니다.
 
 
  PECVD II 장비 점검
  팹센터 출입 제한 안내