MICRO/NANO FABRICATION
 
 
 
         
 
 
    [3월 16일]민방공 대피훈련
    2015-03-16   4,550
   
 
  2015년 3월 16일(월) 14시~14시20분(20분간)까지  민방공 대피훈련이 실시됩니다.

이에따라 훈련시간동안 Fab 출입을 금지합니다.
 
 
  [5월 1일] 휴무안내
  [10월 31일]체육행사 안내