MICRO/NANO FABRICATION
 
 
 
         
 
 
    [9월 25일]소방 훈련 안내
    2013-09-25   5,064
   
 
  9월25일(수) 오후 4시에 L-6 연구동 소방훈련이 실시됩니다.

이에따라 훈련시간동안 Fab 출입을 금지합니다. 

16:00~16:30 (30분간)
 
 
  [10월 18일]체육행사 안내
  [8월 21일]민방공 대피훈련 실시