MICRO/NANO FABRICATION
 
 
 
         
 
 
    (3월15일)민방공 실제대피훈련실시 계획
    2011-03-14   4,310
   
 
  3월15일(화) 오후 2시~2시20분(20분간) KIST지역내 민방공 실제 대피훈련이 실시됩니다.

이에따라 훈련시간동안 Fab 출입을 금지합니다.
 
 
  3월 24일 절연측정 안내
  휴무안내