MICRO/NANO FABRICATION
 
 
 
         
 
 
    장비요율 변경
    2010-09-01   5,082
   
 
  2010년 9월부터 일부 장비의 공정료가 변경됨을 알려드립니다.

자료실 장비요율표에서 연두색 부분이 변경된 부분입니다.

참고하세요.
 
 
  Fab 출입금지 안내
  Oxford ICP 수리완료