MICRO/NANO FABRICATION
 
 
 
         
 
 
    [ RIE II 장비 ]점검안내
    2021-06-09   1,903
   
 
  Fab센터 RIE II 6.9~6.16 장비 점검으로 인해
해당 장비는 사용이 불가한 점 안내해 드립니다.
불편을 드려 죄송합니다.

- Fab센터 관리자 -
 
 
  유휴시약 일제 정리
  RIE 3 장비 점검