MICRO/NANO FABRICATION
 
 
 
         
 
 
    [체육대회 행사안내]
    2018-10-11   1,209
   
 
  2018년 10월 12일(금)에는 KIST 체육행사가 진행되는 관계로
Fab 센터 업무가 중단됩니다.

예약시 참고하시기 바라며, 양해 부탁드립니다.
 
 
  [개원기념일 휴무 안내]
  [택배서비스불가안내]