MICRO/NANO FABRICATION
 
 
 
         
 
 
    [공정 상담 및 이용에 대한 안내]
    2017-09-27   5,082
   
 
  공정담당자 : 남기훈          ㅣ 행정담당 : 유재은
E-Mail : nkh@kist.re.kr                        jeunyoo@kist.re.kr
02)958-6314                                        02)958-6318

-----------------------------------------------------
[공정샘플 보내실 주소]

서울특별시 성북구 화랑로14길 5 한국과학기술연구원(KIST)
L6122호 연구기획조정본부 마이크로나노Fab센터 유재은
※ 사무실 번호(L6122호) 기재를 꼭 부탁드립니다.
 
 
  추석연휴 출입 제한
  PECVD II 장비 서비스 진행