MICRO/NANO FABRICATION
 
 
 
         
 
 
    [상담 문의]
    2017-09-27   3,138
   
 
  [공정 상담 및 이용에 대한 안내]

공정담당자 : 남기훈
E-Mail : nkh@kist.re.kr
02)958-6314

행정담당자 : 원가은
E-Mail : 080647@kist.re.kr
02)958-6318

<공정샘플 보내실 주소>
서울특별시 성북구 화랑로14길 5
한국과학기술연구원
마이크로나노Fab센터(L6) 원가은
 
 
  추석연휴 출입 제한
  PECVD II 장비 서비스 진행