MICRO/NANO FABRICATION
 
 
 
         
 
 
    PECVD II 장비 점검
    2017-09-20   1,910
   
 
  PECVD II 장비 점검으로 공정서비스는

당분간 진행하지 못하오니 이점 양해 부탁드리며

장비 정상화 후 재공지 하겠습니다.
 
 
  PECVD II 장비 서비스 진행
  RIE I 장비 정상 안내